Den norske frivillistforening (DNFF)

Bli medlem Lær mer

DEN NORSKE FRIVILLISTFORENING

Den Norske Frivillistforening er en landsdekkende livssynsorganisasjon for alle mennesker som er følgere av frivillismen.

Frivillisme er en filosofi og et livssyn basert på ideen om at alle former for menneskelig interaksjon skal være frivillig. Frivillister er dermed motstandere av alle former for initiering av fysisk makt eller tvang. Ordet "initiering" brukes i denne sammenhengen for å gjøre det klart at frivillisme, i motsetning til pasifisme, ikke motsetter seg bruken av selvforsvar.

Frivillisme er ikke forenelig med staten i den form den eksiterer i dag. Stat er definert som en organisasjon som har monopol på vold og tvangsmakt innenfor et gitt geografisk område.

Frivillismen tror på forrangen til individuelle rettigheter og personlig autonomi, og avviser bruk av makt, vold eller tvang som et middel for å oppnå sosiale, økonomiske eller politiske mål.

Frivillismens tre grunnsteiner:

Troen på selveierskap
– Frivilister mener at alle mennesker har rett til det ekslusive eierskap over sin egen kropp og sitt eget liv. Ingen andre mennesker har et høyere krav på din kropp eller ditt liv
Troen på ikke-aggresjons prinsippet
– Frivillister er prinsippfaste og holder «ikke-aggresjons prinsippet» som et grunnleggende prinsipp. Aggresjon, eller initiering av vold og fysisk makt kan aldri rettferdiggjøres under noen omstendigheter.
Troen på naturlige rettigheter
– Frivillister tror at rettigheter kommer fra naturloven og ingen mennesker kan tildele andre mennesker rettigheter. Rettigheter er noe mennesker er født med og må forsvare og beskytte selv, alene eller sammen med andre.

Medlem av eksisterende livssyn?

Hvis du allerede er medlem av et livssyn i Norge, må du melde deg ut av dette før du blir fullverdig medlem av DNFF.

Den norske kirke: Utmelding

Human-Etisk Forbund: Utmelding

Bli medlem

For å bli medlem av Den norske frivillistforening (DNFF) må du signere denne pakten:

FRIVILLISTPAKTEN

Den norske Frivillistforeningen er stolt av å presentere Frivillistpakten som et enhetlig dokument for alle individer som deler våre tro og verdier. Denne pakten er basert på naturlige rettigheter som selv-eierskap, ikke-aggresjonsprinsippet og eiendomsrettigheter. Ved å etablere denne pakten, har vi som mål å skape et fellesskap av individer som er forpliktet til å fremme frihet og gjensidig samarbeid som nøklene til en rettferdig og velstående samfunn.

Frivillistpakten er et frivillig og høytidelig uttrykk for vårt dedikasjon for prinsippene i frivillisme. Den erklærer at hvert individ er den eneste eier av sitt liv og eiendom, og at ingen har rett til å initiere makt eller tvang mot en annen person. Vi tror på prinsippene om selv-eierskap, ikke-aggresjonsprinsippet, eiendomsrettigheter, frihet til å assosiere seg med andre, retten til selvforsvar og fredelig tvisteløsning.

Som frivillister anerkjenner vi viktigheten av utdanning og påvirkning i å fremme prinsippene i frivillisme og fremme et fritt og rettferdig samfunn. Vi forplikter oss til å utdanne oss selv og andre om disse prinsippene, og til å oppfordre til deres adoptering i alle områder av samfunnet.

Ved å signere denne pakten, bekrefter vi vårt engasjement for å opprettholde disse prinsippene i alle våre interaksjoner med andre. Vi tror at ved å leve våre liv i samsvar med disse prinsippene, kan vi skape et samfunn basert på frihet, gjensidig samarbeid og respekt for individuelle rettigheter, inkludert prinsippet om selv-eierskap og eiendom.

Den norske Frivillistforeningen ønsker alle mennesker som deler våre tro og verdier velkommen til å signere denne pakten og bli med i vårt fellesskap av frivillister som er forpliktet til å fremme frihet og gjensidig samarbeid som nøklene til en rettferdig og velstående samfunn.

Introduksjon:
Vi, de undertegnede, oppretter frivillig og høytidelig denne pakten for å erklære vår forpliktelse til frivillismens prinsipper. Vi anerkjenner at hvert individ er eneeier av sitt liv og eiendom, og at ingen har rett til å initiere tvang eller vold mot en annen person. Vi tror at frihet og gjensidig samarbeid er nøklene til et rettferdig og velstående samfunn, og vi lover å leve våre liv i samsvar med disse prinsippene.

Artikkel 1: Selveierskap
Vi tror at hvert individ er eneeier av sin egen kropp, sinn og arbeidskraft, og har rett til å utøve full kontroll over dem. Vi avviser ethvert krav fra andre, inkludert stater, om å eie eller kontrollere enkeltpersoners liv eller kropper. Vi lover å respektere prinsippet om selveie og å forsvare det mot enhver aggresjon eller krenkelse.

Artikkel 2: Ikke-aggresjonsprinsipp
Vi tror på ikke-aggresjonsprinsippet, som hevder at det er umoralsk å initiere makt eller tvang mot en annen person. Vi lover å avstå fra enhver slik aggresjon i all vår interaksjon med andre.

Artikkel 3: Eiendomsrett
Vi anerkjenner at hver enkelt individ har rett til å erverve, bruke og disponere eiendommen sin slik de finner passende, forutsatt at de ikke bryter ikke-aggresjonsprinsippet. Vi lover å respektere andres eiendomsrett og å forsvare dem mot enhver aggresjon eller krenkelse.

Artikkel 4: Foreningsfrihet
Vi mener at hvert individ har rett til å assosiere seg med eller ta avstand fra andre etter eget ønske, og til å delta i enhver fredelig og frivillig utveksling av varer eller tjenester. Vi lover å respektere organisasjonsfriheten og å avstå fra enhver tvang eller aggresjon mot enkeltpersoner eller grupper basert på deres assosiasjoner.

Artikkel 5: Selvforsvar
Vi anerkjenner retten til ethvert individ til å forsvare seg selv, sin eiendom og sin frihet mot enhver aggresjon eller krenkelse. Vi lover å støtte og forsvare retten til selvforsvar, og å hjelpe andre med å forsvare seg mot aggresjon eller krenkelse.

Artikkel 6: Tvisteløsning
Vi tror på fredelig løsning av tvister gjennom frivillige midler, for eksempel forhandlinger, mekling eller voldgift. Vi forplikter oss til å søke frivillig og fredelig løsning av eventuelle tvister som kan oppstå mellom enkeltpersoner eller grupper, og å respektere avgjørelsene som tas gjennom disse midlene.

Artikkel 7: Utdanning og fremming
Vi anerkjenner viktigheten av utdanning og påvirkningsarbeid for å fremme prinsippene for frivillisme og fremme et fritt og rettferdig samfunn. Vi lover å utdanne oss selv og andre om disse prinsippene, og å gå inn for å ta dem i bruk på alle områder av samfunnet.

Konklusjon:
Vi, de undertegnede, etablerer herved denne pakten som et frivillig og høytidelig uttrykk for vår forpliktelse til frivillismens prinsipper. Vi lover å opprettholde disse prinsippene i all vår interaksjon med andre, og å arbeide for et samfunn basert på frihet, gjensidig samarbeid og respekt for individuelle rettigheter, inkludert prinsippet om selveieerskap og eiendom.

Jeg godtar pakten og vil bli medlem (e-post)

Utmelding

Siden Den norske frivillistforening (DNFF) er et livssynssamfunn, må du melde deg ut skriftlig. Du kan gjøre det ved å sende en e-post til utmelding@frivillist.no med denne informasjonen:

Navn
Adresse
Postnr./-sted
Fødselsnummer (11 siffer)

DEN NORSKE FRIVILLISTFORENING - REGNR: 931 099 868 - post@frivillist.no